به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران چند شرکت به مجمع دعوت شدند