به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک پارسیان در سال ٩٧ به ازای هر سهم مبلغ٢۶٢ریال سود محقق کرده است این درحالی است که در سال ٩۶ سود هرسهم ٢٢٨ریال زیان بود همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری ها ٣۴درصد افزایش یافته است حال انکه درامد های غیر مشاع نیز با رشد خوب ١۶١درصدی مواجه بوده و جمع درامد ها نیز ٧٢ درصد رشد کرده است شایان ذکر است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز ۵٧درصد کاهش یافته است.