به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت فروش چندین شرکت مهم تا پایان خرداد ماه مشخص شد