به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آخرین وضعیت سود سازی چند شرکت بررسی شد