به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در خرداد ماه ٣.۶ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در خرداد ٢٩١۵ میلیارد تومان افزایش داشت.