به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان اعلام داشت مطابق با مصوبه یکصد و سیمین جلسه هیات مدیره شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٨.٠۴.٠٢ عرضه ١٠.۶۵ درصد سهام شرکت پتروشیمی گچساران، ۴۴.٩١ درصد سهام شرکت پتروشیمی بروجن و ۵٢ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت متعلق به شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و ١۶.٨ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت متعلق به شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان و ١١ درصد سهام شرکت پتروشیمی بروجن متعلق به شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد از طریق برگزاری مزایده و یا حراج در فرابورس ایران با رعایت قوانین تجارت و بازار اوراق بهادار، دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و آئین نامه های مصوب شرکت با در نظر گرفتن گزارش ارزشگذاری توسط کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری و تعیین قیمت پایه، تصویب گردید. همچنین تا زمان تکمیل اقدامات فوق، تعیین آثار قابل اتکا مالی حاصل از این واگذاری در حال حاضر مشخص نمی باشد.