به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان هگمتان ٧,٢٧٣,٧٩۴سهم شرکت سیمان تهران و١,٩٧۴,۶٣٢سهم شرکت سیمان ایلام را به فروش رسانده است.