به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،بانک خاورمیانه در سال ٩٧ به ازای هر سهم ٨٨٢ریال سود محقق کرده است که به نسبت سال٩۶با احتساب افزایش سرمایه ١٧درصدی ١۵٢درصد رشد داشته است سود حاصل از تسهیلات ٢١درصد افزایش و و سود حاصل از مبادلات ارزی افزایش۵۶٠درصدی داشته است هزینه ها نیز ١٩ درصد افزایش یافته است.سود وجه التزام فعالیت های غیر مشاع نیز ٣٠درصد افزایش یافته است.