به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت توسعه معادن روی ایران در سال ٩٧به ازای هرسهم ۶٧٠ریال سود محقق کرده است که به نسبت سال قبل ٣۵درصد افزایش داشته است سود هرسهم شرکت درسال٩۶مبلغ ۴٩٨ریال بود.درامد سود سهام نیز به نسبت سال٩۶افزایش ٩٢درصدی داشته است سود تضمین شده ٣٣درصد کاهش و سایر درامد های عملیاتی نیز کاهش ٨٩درصدی داشته است.