به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت تصمیمات اخذ شده در مجامع چند شرکت مشخص شد