به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت عملیاتی چند شرکت مورد بررسی قرار گرفت