در نهایت متوسط نرخ پایانی معامله امروز با افزایش ١٢ درصدی نسبت به پایه و رشد ٣.١ درصدی نسبت به ...