با این حال استقبال خریداران از این محصول و تقاضای ٢٨,۶٨٨ تنی به شکل گیری رقابت منجر گردید و بر همین اساس....