به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع آذرآب در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ٨١ ریال سود محقق کرد. فاذر در مدت مشابه سال قبل ٢١١ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان شرکت به سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۶٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٣۴۶ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی دانست.