نرخ پایانی ورق گرم C نیز با افت جزئی نسبت به معامله قبل اما افزایش ٣٣ درصدی نسبت به پایه به سطح ۵۴,٢٢۶ ریال....