به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری سبحان از قصد خود برای مزایده عمومی فروش ملک واقع در بلوار فردوس خبر داد.