مدیرعامل پاکدیس: با توجه به شرایطی که ایجاد شد و با برنامه ریزی صورت گرفته توانستیم در بازار رقابتی بهبود عملکرد داشته باشیم و قسمتی از سهم بازار از دست رفته را برای سال ٩٨ جبران کنیم.