به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بانک خاورمیانه افزایش سرمایه ۴٣ درصدی این بانک از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها را به تصویب رساند. نکته مهم این که در صفحه ٧ این گزارش «وخاور» سود محقق شده هر سهم خود را در سال ١٣٩٧ معادل ٨٨٢ ریال اعلام نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧٧ درصد رشد را نشان می دهد...