به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت صنعتی بهپاک در ۵ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ به حدود ٣۴١ میلیارد تومان رسید.