تورم به حدی پایین باشد که هر ۵٠ سال یک بار نیاز شود برای خود شرکت ها مفید است / تنها بحث افزایش سرمایه مطرح نیست محمدی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس ٢۴، مبنی بر اینکه، آیا شرکت ها باید مشمول ماده ١۴١ باشند، یا در غیر این صورت همه شرکت ها می توانند از این فرصت استفاده کنند؟ گفت...

بورس۲۴ : شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس در گفت و گویی با خبرنگار بورس۲۴ ، گفت: اینکه کدام طبقات دارایی می تواند، در تجدید ارزیابی استفاده شود، نیاز به بررسی کارشناسی دارد و مورد به مورد متفاوت است، که باید شرکت ها درخواست های خود را ارائه داده و بررسی توسط سازمان بورس انجام شود، تا در حدی که مقررات اجازه می دهد، معمولا موافقت خواهد شد.

وی تصریح کرد، به هر حال این فرصتی است. از این جهت که در صورت افزایش تورم، تجدید ارزیابی یکی از الزامات خواهد بود و به اینکه شرکت ها به ارزش واقعی خود برسند، کمک می کند. 

محمدی در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها باید مشمول ماده 141 باشند، یا در غیر این صورت همه شرکت ها می توانند از این فرصت استفاده کنند؟ گفت: از اینکه شرکت ها باید لزوما ماده 141، ای باشند، هنوز اطمینانی ندارم و باید توسط همکاران بررسی شود. 

او ادامه داد: البته بحث تجدید ارزیابی برای درست نشان دادن صورت های مالی مفید است، یعنی فقط بحث افزایش سرمایه مطرح نیست. به هر حال یک شرکت که ارزشی با میزان مشخصی داشته و با نصف ارزش خود نمایش داده می شود، تجدید ارزیابی دارایی ها برایش مفید است و فقط صرفا بحث خود افزایش سرمایه مطرح نیست.

وی گفت: تجدید ارزیابی دارایی ها، برای درست نمایش داده شدن، اقلام ترازنامه شرکت ها هم مفید است. 

محمدی تاکید کرد، این تجدید ارزیابی لازم است، مگر اینکه تورم به حدی پایین باشد که، این تجدید ارزیابی هر 50 سال یک بار نیاز شود.