نرخ معاملاتی سبد میلگرد فخاس در بازار کالا از محدوده ۴٣٧٢ تومان در ابتدای خردادماه هم اکنون به سطح...