به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تصمیمات جامع چند شرکت اطلاع رسانی و منتشر شد