باید در نظر داشت پایه عرضه با افت ٨.٢ درصد نسبت به پایه قبلی اعلام شده بود اما برتری تقاضا و شکل گیری رقابت، حداکثر نرخ رقابتی امروز را به سطح ....