می دانید، چرا؟ به دو دلیل... محمد حیدرزاده مدیر عامل شرکت کالسیمین، در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، گفت...