به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های سیمان شرق اعلام داشت در مزایده فروش ملک پیشنهادی ارائه نشد.