به زودی مجمع فوق العاده ای خواهیم داشت، که... او گفت: مجوز افزایش سرمایه ما از سوی سازمان بورس صادر شده و قرار است، افزایش سرمایه ای از مبلغ ۶۵ میلیارد تومان به ۱۴۵ میلیارد تومان داشته باشیم و...