به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران اعلام داشت درخواست پذیرش کالای سولفات سدیم به میزان ۵٠٠٠ تن از سوی شرکت کارگزاری باهنر در تاریخ ٩٨/٠٢/١۶ به بورس کالای ایران ارائه گردید و در دویست و سی یکمین جلسه کمیته عرضه شرکت بورس کالای ایران مورخ ٩٨/٠٣/٠٨ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و پذیرش آن در بازار فرعی به تصویب رسید و نهایتاً در تاریخ ١٣٩٨/٠٣/٢٢ اولین عرضه این محصول به میزان ٩٠٢ تن با قیمت های ٢٢.١٠٩ ریال و ٢٢.٠۵٩ معامله و فروخته شد.