هر کاری هم که لازم باشد، انجام می دهیم ایران، کشور مهمی در خاورمیانه است و افزایش تنش با ایران، به ضرر همه است...

بورس۲۴ : وزیر خارجه ژاپن گفت: آماده هستیم هر کاری انجام دهیم تا شدت تنش میان ایران و آمریکا کاهش یابد.

او گفت: ایران، کشور مهمی در خاورمیانه است و افزایش تنش با ایران، به ضرر همه است.

منبع: الجزیره