به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ۶٢ درصدی شرکت داروسازی تولید دارو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد.