به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان کردستان نتیجه مزایده فروش ساختمان دفتر مرکزی را اعلام نمود.