مجمع شرکت فراورده های تزریقی ایران امروز برگزار شد.