به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، بانک صادرات ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٧ برای هر سهم ۴۴ ریال زیان محقق کرد... « وبصادر» در مدت مشابه سال قبل ٢٠۵ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی کاهش چشمگیر ٧٩ درصدی زیان بانک در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٣٧ درصدی درآمدهای مشاع و ٣١ درصدی درآمدهای غیر مشاع دانست.... گفتنی است با این روند ، بانک در سال ٩٨ به سود خواهد رسید. همچنین با انجام افزایش سرمایه ، «وبصادر» از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت خارج شده و حدود ٩ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک از دولت با بدهی ها به بانک مرکزی تهاتر شده است. می توان گفت شرایط برای سودآوری بانک بیش از پیش مهیا می باشد... بدین ترتیب، با این روند شدید کاهش زیان ، انتظار برای خروج از زیاندهی برای سال جاری در بانک صادرات بیش از پیش تقویت شده است...