به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت درآمدی چند شرکت بررسی شد