به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آخرین وضعیت درآمدی چند شرکت مهم بررسی شد