به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت تصمیمات اخذ شده در مجمع چند شرکت مشخص شد