در حالی که پایه عرضه با افزایش ٣.۵ درصد نسبت به پایه قبلی ٣۵,٠۵٢ ریال در نظر گرفته شده بود؛ حداکثر نرخ رقابتی امروز تا ٣٩,۵۵٩ ریال....