به گزارش کدال نگر بورس٢۴،زمان برگزاری مجامع چند شرکت دیگر هم مشخص شد