به گزارش کدال نگر بورس٢۴،آخرین وضعیت درآمدی چندین شرکت مهم مشخص و ارزیابی شد