به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چهار بانک اقدام به انتشار آخرین وضعیت عملیاتی خود در اردیبهشت ماه نمودند