به گزارش کدال نگر بورس٢۴، طیف دیگری از گزارش عملکرد شرکت ها منتشر و بررسی شد