در حالی که حداکثر نرخ رقابتی امروز تا سطح ۴٣,٩٩٩ ریال پیش رفت، متوسط نرخ پایانی با کاهش جزئی...