به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک سینا در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٨، حدود ۴۶٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٣۶ میلیارد تومان رسید.