به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام داشت حسب نامه شماره ١٢٢/۴٨٩٨١ مورخ ١٣٩٨/٠٣/٠۴ سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع انتقال فرآیند تسویه پایاپای بازار کالا به این شرکت , رویداد فوق تاثیر بسیار اندکی در سودآوری این شرکت خواهد داشت.