به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت تولید و فروش ٢ ماهه چند شرکت ارزیابی شد