بررسی های آماری حجم گردش نقدینگی خرد در بازار سرمایه را به نحو مطلوب نشان می دهد... جدول ارزش معاملات بازار سرمایه را اینجا رصد کنید...

بورس۲۴ : تلاش ها برای حفظ ثبات بازار سرمایه سبب شد تا ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در آخرین هفته اردیبهشت ماه کانال 1000 میلیارد تومانی را حفظ کند.

ارزش معاملات خرد بورس از آن جهت با اهمیت است که حجم گردش نقدینگی در بازار سرمایه را نشان می دهد.

بررسی آمار عملکرد بورس و فرابورس در هفته آخر اردببهشت نشان می دهد که به طور متوسط روزانه 1135 میلیارد تومان سهم در این بازارها معامله شده که با توجه به رکود سایربازارها عدد معناداری است و از وجود نقدینگی مناسب در بازار سرمایه حکایت دارد.

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان