چرا این مجمع وارد دستور جلسه نشد؟ در مجمع امروز شاهد توافق سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری غدیر برای در اختیار گرفتن سه کرسی هییت مدیره بودیم، اما...