متوسط قیمت معامله این ورق در بازه یکساله نیز از محدوده ۴٧٠٠ تومان در خردادماه سال گذشته هم اکنون از سطح...