به گزارش بورس٢۴، خصوصی سازی قصد عرضه بلوک ٨ درصدی ایران ترانسفو متعلق به آداک را با قیمت پایه هر سهم ۶٢۴٩ ریال در دستور کار قرار داده است