به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت افرانت اعلام داشت ٨ دستگاه آپارتمان در رهن صندوق نوآوری و شکوفایی بابت تسهیلات قرار داشت که پس از تجدید ارزیابی ۶ دستگاه فک رهن گردید.