به گزارش کداال نگر بورس ٢۴، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال از سرما زدگی باغ هلو و شلیل ١٠٠ درصد ، باغ پسته ٨٠ درصد ، محصولات جو و کلزا ٣٠ درصد خبر داد.